1. Adatkezelő

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége

székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 28-30.

adószám: 18052246-2-43

nyilvántartási szám: 01-02-0005501

weblap: www.hkvsz.hu

e-mail: info@hkvsz.hu

telefon: +36 20 910 3409

2. Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. 

3. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Jelen tájékoztató célja, hogy e honlap látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelünk, és mi alapján tesszük. A közérthetőséget csak úgy látjuk biztosítottnak, ha a pontos jogszabályi előírásokat külön pontban soroljuk fel, ez a tájékoztató végén található. 

3.1. Egyesületi tagfelvétel

Tagfelvételkor a Belépési szándéknyilatkozaton keresztül megismert adatok: Érintett vállalkozás illetve magánszemély neve, címe, elérhetőségei (email cím és telefonszám), esetleg érintett beosztása.

3.2.  Hírlevelek (Szövetségi Hírmondó, Konferencia Ajánló, Továbbképzési Ajánló, stb.)

Híreinkről, újdonságainkról, fontosabb eseményeinkről hírlevelet küldünk első sorban tagjainknak (Szövetségi Hírmondó), továbbá annak, aki ehhez hozzájárult pl. rendezvényeinken való részvétele során (egyéb tematikus Ajánlók). A hírlevelek tartalmazzák az egyesület nevét és elérhetőségét. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulás

3.3. Rendezvényre, továbbképzésre jelentkezés

Rendezvényeinkre, továbbképzéseinkre történő jelentkezéskor a jelentkezési lapon kötelezően és nem kötelezően megadott adatokat ismerjük meg. Ezek általában: érintett neve, érintett munkahelyének vagy vállalkozásának neve, címe, adószáma, e-mail címe, esetleg az érintett beosztása, telefonszáma, F-gáz azonosítója, különleges esetben személyi igazolványának száma, illetve ha nincs munkáltatója, akkor a lakcím a kezelt adat. 

3.4. Számlázás

Amennyiben megrendelik valamely szolgáltatásunkat vagy termékünket, számlát állítunk ki erről, melyre jogszabály kötelez, ehhez elkérjük a számlázási nevet és címet, az adószámot és az email címet.

3.5. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A honlapon megtalálható telefonszám felhívása során látni fogjuk telefonszámát. Feltételezhetően bemutatkozik, így a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti/partneri kapcsolat, a telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem tároljuk.

3.6. Kapcsolatfelvétel e-mail-en keresztül

A honlapon megtalálható e-mail címekre érkezett megkeresések, érdeklődések, megrendelések, stb. során látni fogjuk e-mail címét. Feltételezhetően aláírja a levelet, így a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy válaszolhassunk. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti/partneri kapcsolat, az e-mail címet és a hozzá kapcsolódó nevet nem tároljuk.

3.7. Üzleti, szakmai partnerek elérhetőségei

Üzleti és szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük a partnereink vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet.

3.8. Cookies (sütik)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül eszközén.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon talál:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg Önnek, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

3.9. Hozzájárulás visszavonása

Adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható. Hírlevél esetén az abban elhelyezett leíratkozás linkre kattintva. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési művelet esetén kérjük, írjon egy rövid üzenetet az info@hkvsz.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít. 

4. szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Ha a kért adatokat megbízónk nem adja át, lehetetlen teljesítenünk a vállalt szolgáltatást.

5. Jogos érdek megnevezése

Üzleti partnereink elérhetőségi adatait és nevét jogos érdek alapján kezeljük. Üzleti partnerek alatt azokat a személyeket értjük, akikkel együtt dolgozunk egy-egy munkafolyamat során, pl. megbízó cég marketingese, aki a konkrét munkákra megbízást ad, vagy nyomda, amely szakmai anyagainkat nyomtatja, a programozó, aki informatikai munkák során segít, stb.

Ezeket a személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi levelezéseink, találkozásaink során maguktól az érintettektől kaptuk, a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az érintettek. A tiltakozási jogot minden partnerünknek biztosítjuk.

6. Az adatok tárolásának időtartama

Hírlevélre vagy konferencia információs levélre feliratkozás (név, email cím) – leiratkozásig

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig

hkvsz.hu weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a saját böngészőjéből azokat

7. Biztonsági intézkedések

Egyesületünknél alkalmazottaink és megbízási szerződéssel rendelkező munkatársaink gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás illetve illetéktelen harmadik fél felé való kiszolgáltatás ellen.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

8. AZ ÉRINTETT JOGAI

8.1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátjuk. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. 

8.3. Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfelünk, megbízónk, weboldal látogatónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Amennyiben ilyen adat törlésére érkezik kérés, megfontoljuk, és írásban megválaszoljuk a döntésünk.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket/megbízónkat/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfelünk/megbízónk/a weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / ügyfelünk / megbízónk igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó / ügyfelünk / megbízónk tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó / ügyfelünk / megbízónk hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról a felhasználót / ügyfelünket / megbízónkat előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket/megbízónkat/a felhasználót kérésre tájékoztatjuk a címzettekről.

8.5. Tiltakozás joga

Az ügyfelünk / megbízónk tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelünk / megbízónk érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adatai védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdése van, kérjük, jelezze az info@hkvsz.hu email címre.

Amennyiben egyesületünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

10. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Egyesületünknél nem működik automatizált döntéshozatal.

11. AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSAKOR EZEKET A JOGSZABÁLYOKAT VETTÜK FIGYELEMBE

A reklámot is tartalmazó hírlevél küldése csak hozzájárulás alapján lehetséges, ezt az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése írja elő.

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, a weboldalon történő hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen tájékoztató 2018. május 24-től érvényes és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítani szükséges, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha egyesületünk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, illetve felülvizsgáljuk a tartalmi leírást, szintén frissítjük.

Legutóbbi frissítés: 2022. június 1.

Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége